Algemene voorwaarden

Logies De Zwammenberg

Artikel 1: Definities

 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. vakantieverblijf: tent, vouwkampeerwagen, kampeerauto, toercaravan, e.d.;
 2. plaats: elke bij de overeenkomst nader aan te geven plaatsingsmogelijkheid voor een vakantieverblijf;
 3. ondernemer: het bedrijf, de instelling of vereniging die de plaats ter beschikking stelt;
 4. recreant: degene die met de ondernemer de overeenkomst inzake de plaats aangaat;
 5. toeristische plaats: hierbij is het vakantieverblijf ten hoogste 8 maanden geplaatst op de plaats;
 6. gedragsregels: regels omtrent het gebruik van en het verblijf op het recreatiebedrijf, de plaats en in het vakantieverblijf;
 7. klachtenprotocol: indien een recreant een klacht heeft, die niet opgelost is in samenspraak met de betreffende Vekabo | In het Groen ondernemer, dan kan de recreant een klacht melden bij Vekabo Nederland (info@vekabo.nl). Vekabo Nederland zal conform haar klachtenprotocol deze klacht in behandeling nemen. De eindverantwoordelijkheid voor de oplossing blijft liggen bij de Vekabo ondernemer.
 8. annulering: de schriftelijke beëindiging van de overeenkomst door de recreant voor de ingangsdatum van het verblijf.

Artikel 2: Inhoud overeenkomst

 1. De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning aan de recreant ter beschikking de overeengekomen plaats voor de overeengekomen periode
 2. De overeenkomst wordt gesloten op basis van de door de ondernemer aan de recreant verstrekte informatie, folder(s) en/of ander reclamemateriaal.

Artikel 3: Deugdelijkheid en veiligheid

 1. De recreant zorgt er voor dat de elektriciteits-, gas- en waterinstallatie in het door hem geplaatste vakantieverblijf aan de voorwaarden van het betreffende nutsbedrijf voldoen, alsmede eventuele relevante wet- en regelgeving. De ondernemer heeft het recht om in het vakantieverblijf van de recreant de deugdelijkheid en veiligheid van de aanwezige elektriciteits-, gas- en waterinstallatie te controleren of te laten controleren.
 2. De ondernemer is aansprakelijk voor storingen tenzij hij een beroep kan doen op overmacht of deze het gevolg zijn van storingen in de installatie waarvoor de recreant verantwoordelijk is.
 3. Het is de recreant niet toegestaan op enigerlei wijze op de plaats een LPG-installatie te hebben anders dan een door de Rijksdienst voor het Wegverkeer goedgekeurde installatie in een motorvoertuig.

Artikel 4: Onderhoud en aanleg

 1. De ondernemer draagt er zorg voor dat het recreatieterrein in behoorlijke staat van onderhoud verkeert.

Het is aan de recreant c.q. gebruiker niet toegestaan – behoudens gebruikelijk onderhoud – op het terrein te graven, bomen te kappen of struiken te snoeien, tuintjes aan te leggen, bloembollen te poten, antennes c.q. satellietschotels te plaatsen, omheiningen of afscheidingen aan te brengen, veranda’s te

 1. bouwen, tegelplateaus of andere voorzieningen van welke aard dan ook aan of om het vakantieverblijf aan te brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer. 

Artikel 5: Prijs en prijswijziging

 1. De overeengekomen prijs is inclusief de kosten van gebruik elektriciteit voor toergasten maximaal 3 kwh per dag, voor seizoengasten 400kwh per seizoen en inclusief deze kosten voor de B&B en hotel gasten.
 2. De overeengekomen prijs is inclusief het verbruik van water en riool.
 3. Afvalkosten zijn in de prijs inbegrepen beperkt tot huishoudelijk afval exclusief plastic ondergronden, zeilen voortenten of delen van voortenten, meubilair, vlonders en apparaten.
 4. De toeristenbelasting wordt apart vermeld en maakt deel uit van de eindprijs, tenzij van tevoren anders is bekend gemaakt.
 5. Indien na vaststelling van de prijs door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van belastingen, heffingen of andere lasten die mede de recreant betreffen kunnen deze aan de recreant worden doorberekend.

Artikel 6: Betaling

 1. De recreant dient de betalingen in Euro’s te verrichten, tenzij anders is overeengekomen, met inachtneming van de afgesproken termijnen.
 2. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting niet nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, met inachtneming van het bepaalde in de leden 3 en 4.
 3. Indien de ondernemer de overeenkomst opzegt, moet hij dit de recreant per E-mail meedelen.
 4. Indien de recreant van de overeengekomen termijnen geen gebruik heeft gemaakt, heeft de ondernemer het recht de recreant en zijn gezinsleden, logés en bezoekers de toegang tot zijn terrein te ontzeggen.

Artikel 7: Annulering

 1. De recreant of logé is bevoegd de overeenkomst te annuleren
 2. Indien de recreant of logé de overeenkomst voor de ingangsdatum annuleert is hij een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd. Dit geldt niet als de reden voor annulering gelegen is in een prijsverhoging gedaan binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, met uitzondering van de prijswijzigingen genoemd in artikel 5.

De schadeloosstelling bedraagt voor onze campinggasten:

 • Als de gast binnen 90 dagen voor aankomst annuleert, moet de gast tot een overeengekomen bedrag van € 25,00 100% betalen en bij een overeengekomen bedrag meer dan € 25,00, 50% van het overeengekomen bedrag.
 • Als de gast binnen 60 dagen voor aankomst annuleert, moet de gast tot een overeengekomen bedrag van € 25,00 100% betalen en bij een overeengekomen bedrag meer dan € 25,00, 75% van het overeengekomen bedrag.
 • Als de gast binnen 30 dagen voor aankomst annuleert, moet de gast 90% betalen
 • Als de gast binnen 7 dagen voor aankomst annuleert, moet de gast 100% betalen.

De schadeloosstelling bedraagt voor de hotel of b&b gasten:

 • kiest u bij de reservering voor wel een annuleringen mogelijkheid dan kunt u tot 1 dag voor 14.00 uur voor aankomst annuleren minus € 50,00 reservering kosten.
 • Kiest u voor geen annuleringsmogelijkheid, dan betaald u 100%.

Artikel 8: Gedragsregels 

 1. Recreant en/of logés , zijn gezinsleden, bezoekers en eventuele gebruikers zijn gehouden de door de ondernemer gestelde gedragsregels, daaronder begrepen de regels betreffende eventueel vereiste kampeer- en verblijfsdocumenten en aanmeldingsverplichtingen, na te leven.
 2. De ondernemer stelt de recreant en logés in staat kennis te nemen van de gedragsregels.
 3. Indien de door de ondernemer gestelde gedragsregels en/of de overeenkomst in strijd met deze voorwaarden en ten nadele van de recreant zijn, gelden deze voorwaarden.

 Artikel 9 : Aansprakelijkheid

 1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op zijn terrein, tenzij die het gevolg zijn van een tekortkoming die aan hem of diens personeel is toe te rekenen.
 2. De recreant en/of logés is jegens de ondernemer aansprakelijk voor de schade, die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf en/of zijn gezinsleden, zijn logés, of door hem toegelaten bezoekers voor zover het gaat om schade die aan de recreant of hen kan worden toegerekend.
 3. De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer zal tenminste het risico omvatten dat redelijkerwijs door een aansprakelijkheidsverzekering gedekt kan worden met een minimum van € 500.000,00.

 

Artikel 10: Duur en afloop van de overeenkomst

De overeenkomst loopt automatisch af na het verstrijken van de overeengekomen periode.

Artikel 11: Tussentijdse beëindiging door de recreant

Indien de recreant voortijdig vertrekt, is hij toch de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode (excl. toeristenbelasting) verschuldigd.

Artikel 12: Tussentijdse opzegging door de ondernemer en ontruiming bij wanprestatie

 1. Indien de recreant, zijn gezinsleden, logés of bezoekers de verplichtingen uit de overeenkomst, de voorwaarden, de gedragsregels of de overheidsvoorschriften ondanks voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft respectievelijk naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Daarna dient de recreant het vakantieverblijf te ontruimen en het bedrijfsterrein ten spoedigste te verlaten. De waarschuwing kan in zeer dringende gevallen achterwege worden gelaten.
 2. Indien de recreant nalaat zijn plaats te ontruimen, is de ondernemer gerechtigd dit op kosten van de recreant te doen. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit of verband houdt met het verwijderen van het vakantieverblijf, tenzij de schade is ontstaan door de schuld van de ondernemer of diens personeel. Eventuele stallingskosten zijn voor de recreant.
 3. Indien de recreant van oordeel is dat de ondernemer ten onrechte de overeenkomst heeft opgezegd, dan dient hij de ondernemer hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.
 4. De recreant blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen.

Artikel 13: Ontruiming

 1. Als de overeenkomst is geëindigd moet de recreant zijn vakantieverblijf van het terrein verwijderen, tenzij anders is overeengekomen.
 2. De recreant is aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte schade ontstaan bij de ontruiming.
 3. Als de recreant zijn vakantieverblijf niet verwijdert, is de ondernemer gerechtigd – na schriftelijke sommatie en met inachtneming van een redelijke termijn – op kosten van de recreant de plaats te ontruimen. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit of verband houdt met het verwijderen van het vakantieverblijf tenzij de schade is ontstaan door de schuld van de ondernemer of diens personeel.

   Artikel 14: Gebruik door derden

Het is noch de ondernemer noch de recreant toegestaan om de accommodatie of toeristische plaats onder welke benaming dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De voorwaarden waaronder de toegestane in gebruikgeving plaatsvindt, worden te voren bij afzonderlijke overeenkomst geregeld.              

Artikel 15: Incassokosten

Ten laste van de recreant respectievelijk de ondernemer komen de door de ondernemer respectievelijk de recreant in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten na een ingebrekestelling. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, kan na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het resterende deel in rekening worden gebracht.

 

Restaurant De Zwammenberg

De annuleringsvoorwaarden voor groeps- en feestdag reserveringen zijn terug te vinden op onze annuleringspagina. Verder hanteert restaurant De Zwammenberg de uniforme voorwaarden Horeca:

Artikel 1
Definities De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn de voorwaarden waarop in Nederland
gevestigde horecabedrijven, zoals hotels, restaurants, cafés en aanverwante bedrijven (waaronder
cateringbedrijven, party-servicebedrijven e.d.), horecadiensten verlenen en horecaovereenkomsten
sluiten. De UVH zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Woerden en aldaar ingeschreven
onder nummer 40482082. Onder de navolgende woorden wordt in de UVH, en in de aanbiedingen
en overeenkomsten waarop de UVH van toepassing zijn, telkens het volgende verstaan :
1.1 Horecabedrijf
De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die zijn bedrijf maakt van het verlenen van
horecadiensten.
1.2 Gastheer
Degene die een horecabedrijf vertegenwoordigt bij het afsluiten en uitvoeren van
horecaovereenkomsten.
1.3 Verlenen van horecadienst(en)
Het door een horecabedrijf verstrekken van logies en/of eten en/of drank en/of het ter
beschikking stellen van (zaal)ruimte en/of terreinen, alles met alle daarbij behorende
werkzaamheden en diensten, en alles in de ruimste zin van het woord.
1.4 Klant
De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die met een horecabedrijf een
horecaovereenkomst heeft gesloten.
1.5 Gast
De natuurlijke perso(o)n(en) aan wie op grond van een met de klant gesloten
horecaovereenkomst één of meer horecadienst(en) moet(en) worden verleend. Waar in de
UVH van gast of klant wordt gesproken, wordt zowel gast als klant bedoeld, tenzij uit de
inhoud van de bepaling en haar strekking noodzakelijkerwijze voortvloeit dat slechts één van
beide bedoeld kan zijn.
1.6 Horecaovereenkomst
Een overeenkomst tussen een horecabedrijf en een klant ter zake een of meer door het
horecabedrijf te verlenen horecadiensten tegen een door de klant te betalen prijs. In plaats
van de term horecaovereenkomst wordt soms de term reservering gebruikt.
1.7 Reserveringswaarde
De waarde van de horecaovereenkomst, die gelijk is aan de totale omzetverwachting van het
horecabedrijf inclusief eventueel toeristenbelasting en B.T.W. ter zake een met een klant
gesloten horecaovereenkomst, welke verwachting is gebaseerd op de binnen dat
horecabedrijf geldende gemiddelden.
1.8 Koninklijke Horeca Nederland
Het Koninklijk Verbond van Ondernemers in het Horeca- en Aanverwante Bedrijf “Horeca
Nederland” c.q. de eventuele rechtsopvolger daarvan.
1.9 No-show
Het zonder annulering niet gebruik maken door een gast van een op grond van een
horecaovereenkomst te verstrekken horecadienst.
1.10 Groep
Een groep van 10 of meer gasten aan wie door een horecabedrijf horecadiensten moeten
worden verleend krachtens een of meer als samenhangend te beschouwen
horecaovereenkomsten.
1.11 Individu
Iedere persoon, vallende onder gast of klant, die niet behoort tot een groep volgens
bovengenoemde definitie.
1.12 Kurken- en keukengeld
Het bedrag verschuldigd voor het in de ruimten van een horecabedrijf nuttigen van niet door
dat horecabedrijf verstrekte drank en/of eten.
1.13 Annulering
De in schriftelijke vorm door de klant aan het horecabedrijf gedane mededeling dat van één
of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden
gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door het horecabedrijf aan de klant gedane
mededeling dat één of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk niet
verstrekt zullen worden.
1.14 Omzetgarantie Een schriftelijke verklaring van de klant dat ter zake één of meer
horecaovereenkomsten door het horecabedrijf minimaal een bepaald bedrag aan omzet
door het horecabedrijf zal worden gerealiseerd.

Artikel 2
Toepasselijkheid
2.1 De UVH zijn met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van toepassing op de
totstandkoming en de inhoud van alle horecaovereenkomsten, alsmede op alle aanbiedingen
ter zake de totstandkoming van deze horecaovereenkomsten. Indien daarnaast toch andere
algemene voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren in geval van tegenstrijdigheid de
UVH.
2.2 Afwijken van de UVH is slechts schriftelijk mogelijk en van geval tot geval.
2.3 De UVH strekken ook ten behoeve van alle natuurlijke- en rechtspersonen waarvan het
horecabedrijf gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van een
horecaovereenkomst of een andere overeenkomst of bij het exploiteren van het
horecabedrijf.

Artikel 3
Totstandkoming van horecaovereenkomsten
3.1 Een horecabedrijf kan te allen tijde om welke reden dan ook het sluiten van een
horecaovereenkomst weigeren, tenzij een zodanige weigering plaatsvindt uitsluitend op één
of meer gronden die in artikel 429 quater van het Wetboek van Strafrecht als discriminatie
zijn aangemerkt.
3.2 Alle door een horecabedrijf gedane aanbiedingen ter zake de totstandkoming van een
horecaovereenkomst zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud “zolang de voorraad (c.q.
capaciteit) strekt”. Doet het horecabedrijf binnen een redelijke termijn na aanvaarding door
de klant een beroep op bedoeld voorbehoud dan wordt de beoogde horecaovereenkomst
geacht niet tot stand te zijn gekomen.
3.3 Een horecaovereenkomst voor (een) gast(en) aangegaan door tussenpersonen (cargadoors,
reisbureaus, Online Travel Agents en andere horecabedrijven e.d.), al dan niet in naam van
hun relatie(s), worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn
gesloten. Het horecabedrijf is aan tussenpersonen geen commissie of provisie, hoe ook
genaamd, verschuldigd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. De gast(en)
en de tussenperso(o)n(en) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het
verschuldigde.

Artikel 4
Optierecht
4.1 Een optierecht is het recht van een klant om eenzijdig de horecaovereenkomst tot stand te
doen komen door de enkele aanvaarding van een geldig aanbod van het horecabedrijf.
4.2 Een optierecht kan alleen schriftelijk worden verleend. Een optierecht kan voor een bepaalde
of voor een onbepaalde duur worden overeengekomen. Het optierecht vervalt indien de
optiehouder te kennen heeft gegeven geen gebruik te willen maken van het optierecht of
indien de bepaalde duur is verstreken zonder dat de optiehouder te kennen heeft gegeven
van het optierecht gebruik te willen maken.
4.3 Een optierecht kan door het horecabedrijf niet worden herroepen, tenzij een andere
potentiële klant het horecabedrijf een aanbod doet tot het sluiten van een
horecaovereenkomst ter zake het totaal of een gedeelte van de in optie uitstaande
horecadiensten. De optiehouder dient in zo’n geval door het horecabedrijf van dit aanbod op
de hoogte te worden gebracht, waarna de optiehouder binnen een door het horecabedrijf te
stellen termijn te kennen dient te geven al dan niet van het optierecht gebruik te willen
maken. Indien de optiehouder niet binnen de gestelde termijn te kennen geeft gebruik te
willen maken van het optierecht, vervalt het optierecht.

Artikel 5
Algemene rechten en verplichtingen van het horecabedrijf
5.1 Het horecabedrijf is, onverminderd het bepaalde in de hiernavolgende artikelen, krachtens
de horecaovereenkomst verplicht op de overeengekomen tijdstippen de overeengekomen
horecadiensten te verlenen op de in dat horecabedrijf gebruikelijke wijze.
5.2 Het horecabedrijf is gerechtigd op ieder moment zonder opzegtermijn het verstrekken van
horecadiensten aan een gast te beëindigen wanneer de gast de huis- en/of gedragsregels
overtreedt, of zich anderszins zodanig gedraagt dat de orde en de rust in het horecabedrijf
en/of de normale exploitatie daarvan wordt verstoord. De gast dient alsdan op eerste
verzoek het horecabedrijf te verlaten. Indien de klant op een andere wijze niet volledig
voldoet aan al zijn verplichtingen die hij uit welken hoofde ook jegens het horecabedrijf heeft
dan is het horecabedrijf gerechtigd de dienstverlening op te schorten. Het horecabedrijf mag
onderhavige bevoegdheden slechts uitoefenen indien de aard en de ernst van de door de
gast begane overtredingen daartoe naar het redelijk oordeel van het horecabedrijf
voldoende aanleiding geven.
5.3 Het horecabedrijf is na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag gerechtigd de
horecaovereenkomst wegens gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde
buitengerechtelijk te ontbinden. Maakt het horecabedrijf van deze bevoegdheid gebruik, dan
zal het horecabedrijf tot geen enkele schadevergoeding jegens de klant gehouden zijn.
5.4 Het horecabedrijf is niet verplicht enig goed van de gast in ontvangst en/of in bewaring te
nemen. Het voorgaande houdt in dat het horecabedrijf niet verantwoordelijk en/of
aansprakelijk is voor schade, verlies of diefstal van enig goed van de gast, welke het
horecabedrijf geweigerd heeft om in ontvangst en/of bewaring te nemen.
5.5 Indien het horecabedrijf voor het in ontvangst en/of in bewaring nemen van goederen enig
bedrag aan de gast in rekening brengt, moet het horecabedrijf op die goederen letten als een
goed huisvader, onverminderd het bepaalde in artikel 12.
5.6 Het horecabedrijf is niet verplicht enig huisdier van de gast toe te laten en kan aan de
toelating voorwaarden verbinden. Voor de toelating van assistentiehonden gelden de
wettelijke regeling(en), inclusief de daarin aangegeven uitzonderingen.

Artikel 6
Algemene verplichtingen van de gast
6.1 De gast is verplicht om zich aan de in het horecabedrijf geldende huis- en gedragsregels te
houden en de redelijke aanwijzingen van het horecabedrijf op te volgen. Het horecabedrijf
moet de huis- en gedragsregels op een duidelijk waarneembare plaats kenbaar maken of
schriftelijk verstrekken. Redelijke aanwijzingen mogen mondeling worden gegeven.
6.2 De gast is verplicht om mee te werken aan redelijke verzoeken van het horecabedrijf in het
kader van diens wettelijke plichten omtrent onder andere veiligheid, identificatie,
voedselveiligheid/hygiëne en beperking van overlast.

Artikel 7
Reserveren
7.1 Indien de gast niet binnen een half uur na het gereserveerde tijdstip is gearriveerd kan het
horecabedrijf de reservering als geannuleerd beschouwen, onverminderd het bepaalde in
artikel 9.
7.2 Het horecabedrijf kan voorwaarden verbinden aan de reservering.

Artikel 8
Horecadienst bestaande uit het verstrekken van logies en/of het ter beschikking stellen van
(zaal)ruimte en/of terreinen
8.1 Het horecabedrijf communiceert in het geval van logies vooraf over het tijdstip waarop de
accommodatie ter beschikking van de gast wordt gesteld en voor welk tijdstip de gast dient
te hebben uitgecheckt.
8.2 Tenzij anders is overeengekomen is het horecabedrijf gerechtigd om de reservering voor
logies als vervallen te beschouwen wanneer de gast zich niet op de eerste gereserveerde dag
om 18.00 uur bij hem heeft gemeld, of de gast niet tijdig heeft aangegeven op een later
tijdstip te zullen arriveren en het horecabedrijf daartegen geen bezwaar heeft gemaakt. Het
voorgaande geldt, onverminderd het bepaalde in artikel 9.
8.3 Het horecabedrijf is gerechtigd om van de gast te verlangen dat deze genoegen neemt met
een andere, gelijkwaardige accommodatie omtrent logies dan wel (zaal)ruimte en/of
terreinen dan volgens de horecaovereenkomst ter beschikking gesteld zou moeten worden.
De gast kan dit alternatief weigeren. De gast heeft in dat laatste geval het recht om met
onmiddellijke ingang de horecaovereenkomst waarop voormeld verlangen van het
horecabedrijf betrekking heeft te beëindigen, onverminderd zijn verplichtingen uit hoofde
van andere horecaovereenkomsten.

Artikel 9
Annuleringen
9.1 Annulering door klanten, algemeen
9.1.1 De klant is bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren tegen betaling van de
annuleringskosten. Als een klant niet binnen een half uur na het afgesproken tijdstip
arriveert dan wordt de klant geacht geannuleerd te hebben en dan is hij de
annuleringskosten verschuldigd. Indien klant alsnog na een half uur (of later) na het
afgesproken tijdstip arriveert, kan het horecabedrijf zich op deze verschuldigde
annuleringskosten beroepen dan wel alsnog uitvoering geven aan de
horecaovereenkomst en volledige nakoming van klant omtrent de
horecaovereenkomst te verlangen.
9.1.2 Het horecabedrijf kan uiterlijk één maand voordat de eerste horecadienst op grond
van de desbetreffende horecaovereenkomst moet worden verleend aan de klant
verklaren bepaalde individuen samen te zullen beschouwen als groep. Op die
personen zijn alsdan alle bepalingen voor groepen van toepassing.
9.1.3 Het bepaalde in de artikelen 13.1 en 14.4 is ook op annuleringen van toepassing.
9.1.4 Ingeval van no-show is de klant in alle gevallen verplicht de reserveringswaarde te
betalen.
9.1.5 Indien niet alle overeengekomen horecadiensten worden geannuleerd zijn op de
geannuleerde horecadiensten onderstaande bepalingen pro rata van toepassing.
9.2 Annulering van een horecadienst bestaande uit het verstrekken van logies
9.2.1 Individuen
Wanneer een reservering voor uitsluitend logies, al dan niet met ontbijt, is gemaakt
voor één of meer individuen gelden voor annulering van die reservering de volgende
percentages van de reserveringswaarde die door de klant betaald moeten aan het
horecabedrijf (tenzij schriftelijk anders is overeengekomen): Bij annulering: Meer dan
1 maand voor de ingangsdatum 0% Meer dan 14 dagen voor de ingangsdatum 15%
Meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum 35% Meer dan 3 dagen voor de
ingangsdatum 60% Meer dan 24 uur voor de ingangsdatum 85% 24 uur of minder
voor de ingangsdatum 100%
9.2.2 Groepen
Wanneer een reservering voor uitsluitend logies, al dan niet met ontbijt, is gemaakt
voor een groep dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende (tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen). Bij annulering voor het tijdstip waarop
krachtens de horecaovereenkomst de eerste horecadienst zal moeten worden
verleend, nader te noemen: “de ingangsdatum”, is de klant gehouden de volgende
percentages van de reserveringswaarde die door de klant betaald moeten worden bij
annulering aan het horecabedrijf te betalen: Meer dan 3 maanden voor de
ingangsdatum 0% Meer dan 2 maanden voor de ingangsdatum 15% Meer dan 1
maand voor de ingangsdatum 35% Meer dan 14 dagen voor de ingangsdatum 60%
Meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum 85% 7 dagen of minder voor de
ingangsdatum 100%
9.3 Annulering van een horecadienst bestaande uit het verstrekken van eten en/of drank
9.3.1 Groepen
Wanneer een reservering voor uitsluitend een horecadienst bestaande uit het
verstrekken van eten en/of drank (tafelreservering) is gemaakt voor een groep dan
gelden voor annulering de navolgende percentages van de reserveringswaarde die bij
annulering door de klant betaald moeten worden aan het horecabedrijf:
1. Indien een menu is overeengekomen: Meer dan 14 dagen voor het gereserveerde
tijdstip 0% 14 dagen of minder maar meer dan 7 dagen voor het gereserveerde
tijdstip 25% 7 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip 50% 3 dagen of
minder voor het gereserveerde tijdstip 75%
2. Indien geen menu is overeengekomen: Meer dan 48 uur voor het gereserveerde
tijdstip 0% 48 uur of minder voor het gereserveerde tijdstip 50% 9.4 Annulering
andere horecaovereenkomsten
9.4.1 Voor annulering van alle reserveringen niet vallende onder de artikelen 9.2 en 9.3
gelden de volgende percentages van de reserveringswaarde die bij annulering door
de klant betaald moeten worden aan het horecabedrijf
9.4.2 Wanneer een reservering is gemaakt voor een groep dan geldt voor annulering van
die reservering het navolgende: Meer dan 6 maanden voor het gereserveerde
tijdstip: 0% Meer dan 3 maanden voor het gereserveerde tijdstip: 10% Meer dan 2
maanden voor het gereserveerde tijdstip: 15% Meer dan 1 maand voor het
gereserveerde tijdstip: 35% Meer dan 14 dagen voor het gereserveerde tijdstip: 60%
Meer dan 7 dagen voor het gereserveerde tijdstip: 85% 7 dagen of minder voor het
gereserveerde tijdstip: 100% 9.4.3 Wanneer een reservering is gemaakt voor één of
meer individuen geldt voor annulering van die reservering het navolgende: Meer dan
1 maand voor het gereserveerde tijdstip 0% Meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip
15% Meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip 35% Meer dan 3 dagen voor bedoeld
tijdstip 60% Meer dan 24 uur voor bedoeld tijdstip 85% 24 uur of minder voor
bedoeld tijdstip 100%
9.5 Annulering door het horecabedrijf
9.5.1 Het horecabedrijf is met inachtneming van het navolgende bevoegd een
horecaovereenkomst te annuleren, tenzij anders is overeengekomen.
9.5.2 Indien het horecabedrijf een horecadienst tot het verstrekken van eten en
drinken annuleert zijn de artikelen 9.1.1 en 9.3.1 van overeenkomstige
toepassing, met omwisseling van klant en horecabedrijf.
9.5.3 Indien het horecabedrijf een andere horecaovereenkomst dan bedoeld in
artikel 9.5.2 annuleert zijn de artikelen 9.1.1 en 9.2.2 van overeenkomstige
toepassing, met omwisseling van klant en horecabedrijf.
9.5.4 Het horecabedrijf is te allen tijde bevoegd een horecaovereenkomst te
annuleren zonder tot betaling van de hierboven bedoelde bedragen
gehouden te zijn, indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat de op grond
van die horecaovereenkomst in het horecabedrijf te houden bijeenkomst een
zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van
aankondiging door de klant of op grond van de hoedanigheid van klant of
gasten, dat het horecabedrijf de overeenkomst niet gesloten zou hebben
indien het van het werkelijke karakter van de bijeenkomst op de hoogte was
geweest. Maakt het horecabedrijf van deze bevoegdheid gebruik nadat de
betreffende bijeenkomst begonnen is, dan is de klant gehouden tot betaling
van de tot dat tijdstip genoten horecadiensten, doch vervalt zijn
betalingsverplichting voor het overige. De vergoeding voor genoten
horecadiensten wordt in voorkomend geval naar tijdsevenredigheid
berekend.
9.5.5 Het horecabedrijf is gerechtigd om, in plaats van zijn in artikel 9.5.4 bedoelde
bevoegdheid uit te oefenen, nadere eisen te stellen ten aanzien van het
verloop van de betreffende bijeenkomst. Indien er voldoende aanwijzingen
bestaan dat deze eisen niet (zullen) worden nageleefd, is het horecabedrijf
alsnog gerechtigd zijn in artikel 9.5.4 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen.
9.5.6 Indien en voor zover het horecabedrijf tevens optreedt als reisorganisator in
de zin van de wet geldt met betrekking tot reisovereenkomsten in de zin van
de wet het volgende. Het horecabedrijf mag de reisovereenkomst op een
wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld
medegedeelde omstandigheden. Het horecabedrijf mag de reisovereenkomst
ook anders dan op een wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, de
reiziger onverwijld medegedeelde omstandigheden. Tot twintig dagen voor
de aanvang van de reis mag het horecabedrijf de reissom verhogen in
verband met wijzigingen in de vervoerskosten met inbegrip van
brandstofkosten, de verschuldigde heffingen of de toepasselijke
wisselkoersen. Indien de reiziger een wijziging als hiervoor bedoeld afwijst
kan het horecabedrijf de reisovereenkomst opzeggen.

Artikel 10
Waarborgsom en tussentijdse betaling
10.1 Het horecabedrijf kan van de klant verlangen dat deze onder het horecabedrijf een
waarborgsom deponeert. Ontvangen waarborgsommen worden deugdelijk geadministreerd,
dienen uitsluitend tot zekerheid voor het horecabedrijf en gelden uitdrukkelijk niet als reeds
gerealiseerde omzet. Tot meerdere zekerheid van het horecabedrijf kan deze van de klant
verlangen zijn medewerking te verlenen aan het verstrekken van de benodigde gegevens,
waaronder het maken van een afdruk of kopie van de creditcard van de klant, teneinde de
waarborgsom en de mogelijkheid tot het uitwinnen daarvan zo veel als mogelijk zeker te
stellen.
10.2 Het horecabedrijf kan steeds tussentijds betaling verlangen van reeds verleende
horecadiensten.
10.3 Het horecabedrijf mag zich verhalen op het ingevolge de voorgaande bepalingen
gedeponeerde bedrag ter zake al datgene wat de klant uit welken hoofde ook aan hem
verschuldigd is. Het overschot dient door het horecabedrijf onverwijld aan de klant te
worden terugbetaald.

Artikel 11
Omzetgarantie Indien een omzetgarantie is afgegeven is de klant verplicht ter zake de
betreffende horecaovereenkomst(en) tenminste het in de omzetgarantie bepaalde bedrag
aan het horecabedrijf te betalen.

Artikel 12
Aansprakelijkheid van het horecabedrijf
12.1 Het horecabedrijf is tegenover de gast aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een
tekortkoming door het horecabedrijf in de nakoming van de overeenkomst, tenzij die
tekortkoming niet kan worden toegerekend aan het horecabedrijf dan wel aan personen van
wier hulp het horecabedrijf bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt.
12.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 5.5 is het horecabedrijf niet aansprakelijk voor
beschadiging of verlies van goederen, die in het horecabedrijf zijn meegebracht door een
gast die daar zijn intrek heeft genomen. De klant vrijwaart het horecabedrijf tegen
aanspraken van gasten ter zake. Het hier bepaalde geldt niet voor zover de beschadiging of
het verlies te wijten is aan opzet of grove schuld van het horecabedrijf.
12.3 Voor schade aan of met voertuigen van de gast veroorzaakt, is het horecabedrijf niet
aansprakelijk behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet
of grove schuld van het horecabedrijf.
12.4 Het horecabedrijf is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat ook
ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of
omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan het horecabedrijf
houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van het
horecabedrijf staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van
opzet of grove schuld van het horecabedrijf.
12.5 Aansprakelijkheid van het horecabedrijf is beperkt tot het bedrag dat redelijkerwijs te
verzekeren valt.
12.6 Indien voor de gast aan de in bewaring gegeven goederen, waarvoor een vergoeding als
bedoeld in artikel 5.5 in rekening wordt gebracht, schade ontstaat, is het horecabedrijf
verplicht de schade aan deze goederen ten gevolge van beschadiging of vermissing te
vergoeden. Schadevergoeding is niet verschuldigd terzake in de afgegeven goederen
aanwezige andere goederen.
12.7 Indien het horecabedrijf goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan
ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten
zonder dat het horecabedrijf daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is het horecabedrijf
niet aansprakelijk voor schade aan of in verband met die goederen op welke wijze dan ook
ontstaan tenzij het horecabedrijf opzettelijk deze schade heeft toegebracht, of de schade het
gevolg is van opzet of grove schuld van het horecabedrijf. In alle gevallen geldt dat het
horecabedrijf niet gehouden kan worden tot vergoeding van schade van goederen die zich
bevinden in goederen die worden gedeponeerd, bewaard of achtergelaten, ongeacht of het
horecabedrijf daarvoor enige vergoeding bedingt.

Artikel 13
Aansprakelijkheid van de gast en/of klant
13.1 De klant en de gast en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle
schade die voor het horecabedrijf en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect
gevolg van een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, waaronder
overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de klant en/of de gast en/of degenen
die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enig
goed waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

Artikel 14
Afrekening en betaling
14.1 De klant is de in de horecaovereenkomst overeengekomen prijs verschuldigd. De prijzen
worden vermeld op lijsten die door het horecabedrijf op een voor de gast zichtbare plaats
zijn aangebracht of zijn opgenomen in een lijst die aan de klant, desnoods op diens verzoek,
wordt overhandigd of die via digitale bronnen toegankelijk is voor de klant. Een lijst wordt
geacht voor de klant zichtbaar aangebracht te zijn indien deze zichtbaar is in de normaal
toegankelijke ruimten van het horecabedrijf.
14.2 Voor bijzondere diensten, zoals het gebruik van garderobe, garage, safe, wasserij of stomerij,
telefoon, internet, wifi, roomservice, t.v.-huur e.d. kan door het horecabedrijf een extra
vergoeding in rekening worden gebracht.
14.3 Alle rekeningen, daaronder mede begrepen rekeningen ter zake annulering of no-show, zijn
door de klant verschuldigd op het moment dat ze aan hem worden gepresenteerd. De klant
dient voor contante betaling of betaling per bank of giro zorg te dragen, tenzij anders
overeengekomen.
14.4 De gast en de klant zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle bedragen die één van hen of beiden
aan het horecabedrijf uit welken hoofde ook verschuldigd zijn. Horecaovereenkomsten
worden behoudens andersluidend beding geacht mede namens elke gast gesloten te zijn.
Door te verschijnen geeft de gast te kennen dat de klant bevoegd was hem bij het sluiten van
de betreffende horecaovereenkomst te vertegenwoordigen.
14.5 Zolang de klant niet geheel aan al zijn verplichtingen jegens het horecabedrijf heeft voldaan
is het horecabedrijf gerechtigd om alle goederen welke door de klant in het horecabedrijf zijn
meegebracht onder zich te nemen en te houden, totdat de klant ten genoegen van het
horecabedrijf aan al zijn verplichtingen jegens het horecabedrijf heeft voldaan. Naast een
retentierecht komt het horecabedrijf in voorkomend geval een pandrecht toe op de
betreffende goederen.
14.6 Indien andere dan contante betaling is overeengekomen dienen alle facturen, voor welk
bedrag ook, door de klant binnen veertien dagen na factuurdatum aan het horecabedrijf te
worden voldaan. Indien een factuur wordt gezonden is het horecabedrijf te allen tijde
bevoegd een kredietbeperkingstoeslag van 2% van het factuurbedrag in rekening te brengen,
welke vervalt indien de klant de factuur binnen veertien dagen voldoet.
14.7 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft, is de klant in gebreke zonder dat enige
ingebrekestelling zal zijn vereist. Uitsluitend indien de klant een natuurlijk persoon
(consument) is, stuurt het horecabedrijf bij achterwege blijven van betaling, eenmalig een
ingebrekestelling met een termijn van tenminste 14 dagen om alsnog te betalen.
14.8 Indien de klant in gebreke is moet hij aan het horecabedrijf alle op de inning vallende kosten
vergoeden. De buitengerechtelijke inningskosten worden in rekening gebracht volgens de
wet.
14.9 Indien het horecabedrijf goederen als bedoeld in artikel 14.5 onder zich heeft en de klant van
wie het horecabedrijf de goederen onder zich heeft gekregen gedurende drie maanden in
gebreke is, is het horecabedrijf gerechtigd deze goederen publiekelijk dan wel onderhands te
verkopen en zich op de opbrengst daarvan te verhalen. De aan de verkoop verbonden kosten
komen eveneens ten laste van de klant en het horecabedrijf kan zich ook daarvoor op de
opbrengst van de verkoop verhalen. Hetgeen na het verhaal van het horecabedrijf resteert,
wordt aan de klant uitgekeerd.
14.10 Iedere betaling zal, ongeacht enige door de klant bij die betaling geplaatste aantekening dan
wel gemaakte opmerking, worden geacht te strekken in mindering op de schuld van de klant
aan het horecabedrijf in de navolgende volgorde: • De kosten van executie • De gerechtelijke
en buitengerechtelijke inningskosten • De rente • De schade • De hoofdsom
14.11 Betaling geschiedt in Euro’s. Indien het horecabedrijf buitenlandse betaalmiddelen
accepteert dan geldt de op het moment van betaling geldende marktkoers. Het horecabedrijf
kan daarbij bij wijze van administratiekosten een bedrag in rekening brengen dat
overeenkomt met maximaal 10% van het bedrag dat in vreemde valuta wordt aangeboden.
Het horecabedrijf kan dit bewerkstelligen door de geldende marktkoers met maximaal 10%
aan te passen.
14.12 Het horecabedrijf is nimmer gehouden om andere betaalmiddelen dan contanten te
accepteren en kan aan acceptatie van dergelijke andere betaalmiddelen voorwaarden
verbinden.

Artikel 15
Overmacht
15.1 Als overmacht voor het horecabedrijf, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte
tekortkoming het horecabedrijf niet kan worden toegerekend, geldt iedere voorziene of
onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de
horecaovereenkomst door het horecabedrijf zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de
horecaovereenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.
15.2 Indien een van de partijen bij een horecaovereenkomst niet in staat is om aan enige
verplichting uit die horecaovereenkomst te voldoen, is hij verplicht de andere partij hiervan
zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

Artikel 16
Gevonden voorwerpen
16.1 In het gebouw en aanhorigheden van het horecabedrijf verloren of achtergelaten
voorwerpen, die door de gast worden gevonden, moeten door deze zo spoedig mogelijk bij
het horecabedrijf worden ingeleverd.
16.2 Van voorwerpen, waarvan de rechthebbende zich niet binnen een jaar na de inlevering
daarvan bij het horecabedrijf heeft gemeld, verkrijgt het horecabedrijf de eigendom.
16.3 Indien het horecabedrijf door de gast achtergelaten voorwerpen aan deze toezendt
geschiedt zulks geheel voor rekening en risico van de gast. Het horecabedrijf is nimmer tot
toezending verplicht.

Artikel 17
Kurken- en keukengeld
17.1 Het horecabedrijf kan de gast verbieden om zelf meegebracht eten en/of drinken in het
horecabedrijf, daaronder het terras mede begrepen, te nuttigen. Indien het horecabedrijf het
nuttigen van zelf meegebracht eten en/ of drinken toestaat, kan het horecabedrijf aan het
toestaan daarvan voorwaarden verbinden, waaronder het in rekening brengen van Kurken-
en/of keukengeld.
17.2 De in de artikelen 17.1 bedoelde bedragen worden vooraf overeengekomen dan wel, bij
gebreke van voorafgaande overeenkomst, in redelijkheid vastgesteld door het horecabedrijf.

Artikel 18
Toepasselijk recht en geschillen
18.1 Op horecaovereenkomsten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
18.2 Ingeval van geschillen tussen het horecabedrijf en een klant (niet zijnde een natuurlijk
persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) is bij uitsluiting
bevoegd de bevoegde rechter in de woonplaats van het horecabedrijf, tenzij krachtens
dwingende wetsbepaling een andere rechter bevoegd is en onverminderd de bevoegdheid
van het horecabedrijf het geschil te laten beslechten door de rechter die bij gebreke van dit
beding bevoegd zou zijn.
18.3 Alle vorderingen van de klant verjaren na verloop van een jaar na het moment waarop zij zijn
ontstaan.
18.4 De ongeldigheid van één of meer van de bedingen in deze algemene voorwaarden laat de
geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze algemene
voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan worden partijen geacht een geldig
vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar strekking en
reikwijdte zoveel mogelijk benadert.